बाई- डॉक्टर खूप थकवा आला आहे?

नमस्कार मंडळी…!!

प्रत्येक व्यक्ती कश्या ना कश्या पद्धतीने आपले मनो’रंजन करत असतो. ह्या जगात सर्वांना मनो’रंजन आवडत असते. मग व्यक्ती चित्र’पट बघून किंवा वेगवेगळ्या मालि’का बघून आपले मनो’रंजन करत असतो. तुम्हाला माहित आहे का या व्यतिरिक्त वि’नोद हे देखील मनोरंजनाचे एक उत्तम सा’धन आहे. विनो’द हा कुठला हि असो त्यातून आपले मनोरं’जन होत असते. विनो’द खूप प्रकारचे असतात. फक्त विनो’द समजून घेणे महत्वाचे असते. विनो’दातून मानवाला खूप आनंद मिळतो. विनोदाने आपले आ’रोग्य हि उत्त’म राहते. तुम्ही म्हणत असाल कसे? विनो’दामुळे आपण मनापासून हसतो. हसल्यामुळे आपले अनेक विचार आणि डोक्यावरचा ता’ण कमी होतो. आणि ता’ण कमी झाला कि आपोआप आपले अ’र्धे आ’जार पळून जातात आणि आरो’ग्य नि’रोगी होत…

विनोद १: एक माणुस आपल्या अंतिम क्षणी. पत्नी, मुले आणि नर्स हास्पीटलमधील रुममध्ये… तो माणुस मोठ्या मुलास – ” तु बोरिवलीतील १५ बंगले 🏡सांभाल. ”
मुलीस – ” तु जुहुमधील ८ बंगले सांभाल ” लहान मुलास – ” तु माझा सर्वात प्रिय आहे.. तुझ्या उज्वल भविष्यासाठी नरिमन पॅ।ईंट येथील २० office सांभाल…
आपल्या पत्नीस – ” तु लोखंडवालातील ११ बिल्डींग सांभाल…” तेथे उभी असलेली नर्स आश्चर्यचकित होऊन. त्या माणसाच्या पत्नीस – ” ” तुम्ही कीती नशीबवान आहास.
तुमचा पती एवढा श्रीमंत आहे की , तुम्हाला सर्वांना संपतीतील मोठा हिस्सा वाटला. ” पत्नी – ” कोन श्रीमंत, अग त्यांनी पेपर 🍼🍼 कुठे-कुठे द्यायचा त्याची जबाबदारी विभागुन दीले…
नया नही वह… पेपर वाला भैया 🍼है वह….

विनोद २: एक चा’वट्या मुलाला घेऊन सलुन मध्ये गेला. स्वता:चे के’स कापुन घेतल्यावर तो दुकानदाराला म्हणाला,
“मी पंधरा मिनटात येतो. तो पर्यंत याचे के’स मस्त का’पुन ठेव.” दुकानदाराने मुलाचे के’स का’पुन ठेवले.
दोन तास झाले तरी तो माणुस परत आला नाही. दुकानदार त्या मुलाला म्हणाला, “अरे बाळा, तुझ्या बरोबर जे गृहस्थ होते ते कुठे गेले? कोण होते ते तुझे ?”
मुलगा म्हणाला, “मला ते कुठे गेले हे माहीत नाही, आणि ते कोण होते हे सुद्धा माहित नाही.
मला ते म्हणाला, चल तुला फुक’टात के’स का’पुन देतो. बाकी मला काही माहित नाही.” 😛😛😛

विनोद ३: एक नवीन वॅ’क्युम क्लि’नर से’ल्स’गर्ल दरवाजा वाजवते…. चा’वट्या ति काही बोलायच्या आत दरवाजा उघडतो,
सेल्स’ग’र्ल li’ving r’oom मध्ये येते आणि गाई’च्या शे’णानी भरलेली पि’शवी फरशीवर मोकळी करते…
से’ल्सग’र्ल:” सर जर येत्या 3 मिनिटात मी हे शे’ण ह्या पावर’फुल va’ccum cle’aner ने सा’फ नाही केले तर मी हे शे’ण खायला तय्यार आहे ..
चा’वट्या :” तुम्हाला त्याच्याबरोबर Chi’lli Sa’uce आवडेल का ?? से’ल्स’गर्ल:” का सर ??
चाव’ट्या :” कारण आत्ता ला’ईट गेलेली आहे 😛😛😛

विनोद ४: झं’प्या इंट’रव्यू ला गेला.. चाव’ट्या बॉस – आमच्या कं’पनी चा दुसरा रूल हा नीटने’टकेपणा आणि स्वच्छ’ता पूर्ण परिसर हा आहे..
तू बाहेर पाय पु’स्नीला पाय पुसून आलास का ? झंप्या – होय सा’हेब..मी पाय पुसून आलो..
चा’वट्या – आणि आमच्या कंपनी’तला पहिला रूल.. आमच्या कंप’नीतल्या प्रत्येक माणसाला ख’रं बोलावं लागतं..
आणि बाहेर पाय पु’सणी नाहीये.. तू जाऊ शकतोस…. 😛😛😛

विनोद ५: एकदा चाव’ट्या ने’पाळ मध्ये में’ढ्या चा’रत होता..तितक्यात तिथे एक टुरी’स्ट आला.. टुरी’स्ट – हि में’ढी किती दुध देते?
चा’वट्या – पांढरी कि काळी? टु’रीस्ट – पांढरी…… चाव’ट्या – २ लिटर देते.. टु’रीस्ट – आणि काळी? चाव’ट्या – ती पण २ लिटर देते.
टु’रीस्ट – आणि वूल किती देते? चा’वट्या – कोणती काळी कि पांढरी? टु’रीस्ट – काळी….. चा’वट्या – काळी ४ किलो देते.
टुरी’स्ट – आणि पांढरी? चाव’ट्या – ती पण ४ किलो देते.. टु’रीस्ट (वैतागून) – अरे येड्या दोन्ही में’ढ्या दुध पण सारखाच देतात आणि वूल पण..
मग काळी आणि पांढरी काय लावलंय.. चा’वट्या – खरं तर हि जी पांढरी मेंढी आहे ना…ती माझ्या वडिलांची आहे.. टुरी’स्ट – आणि काळी?
चाव’ट्या – ती पण वडि’लांचीच आहे… चा’वट्या Ro’cks…..😛😛😛

विनोद ६: एकदा राणीचा बॉय’फ्रेंड तिच्या घरी येतो…. राणी शेजारच्या काकूंकडे जाते…
राणी: काकू थोडं तेल देता का? बॉय’फ्रेंड आला आहे…
काकू: ते’ल नाही आहे, व्हॅस’लिन देऊ का?
राणी: अहो काकू मला भ’ज्या तळा’यच्या आहेत…
का’कू तुम्ही प’क्क्या चा’वट दिसता 😛😛😛

विनोद ७: लग्नाच्या पहि’ल्या रात्री नवरा बाय’को जवळ जातो…..नवरा: डा’र्लिंग लाजू नको जवळ ये..!!
बायको : (मू’डमध्ये) मी नाही जा…. मला भी’ती वाटते आहे… नवरा : घा’बरू नका जानू..!!
तितक्यात दरवाजा ठोक’ण्याचा आवाज येतो…. सा’सू बोलते – दरवाजा खो’ल बेटा…
बाय’को : आता नका खो’लू, मी च’ड्डी घालून पलंगा’खाली जाते… न’वरा : का पण ? अगं आ’ईच तर आली आहे
बाय’को : असं का मला वाटलं छा’पा पडला कि काय… नवरा जागेवर बे’शुद्ध

विनोद ८: पप्पू लग्नासाठी मुलगी बघायला गेला… पप्पूला खूप जोराची लघवी लागलेली असते…
पप्पू आणि मुलगी वरती जातात…
पप्पू- मला लघवीची जागा दाखव?
मुलगी- अहो तुम्ही… आधी तुमची दाखवा
मग मी माझी दाखवेल… पप्पू चड्डीतच मुतला…

विनोद ९: एका कारच्या अप घा तात नवऱ्याचा सा मान तुटतो
नवरा-बायको दवाखान्यात जातात..
डॉक्टर – अहो ! बाई कु त्र्याचा लावून देऊ का ?
बाई- अहो नको.. घो ड्याचा लावा ना…!!
कारण कु त्र्या सारखा ह्यांचा पहिल्यापासून होता… !!

विनोद १०- पप्पू पिंकीला जवळ घेतो आणि सांगतो
पप्पू- शोना.. एक कि स देना..!! पिंकी- नको मी ग र्भ वती होईल
पप्पू जोरात हसतो… पप्पू- कि स केल्याने ग र्भ वती नाही होत…
पिंकी- साल्या मी एकदा सुरु झाली तर माझा स्वतःवर कंट्रोल नाही राहत…
ज्याला समजला त्यांनीच हसा….

विनोद १०- एकदा नवरा रात्री बायकोला जवळ घेऊन सांगतो…
नवरा- जानू बॉ ल चोखू दे ना..!! बायको संतापात ओरडते
बायको- साल्या चोखुन चोखुन एवढे मोठे करून ठेवले…
नवरा जोर जोरात हसतो… नवरा- अगं वेडे अस झालं असत तर माझं के ळ गुडघ्या पर्यंत वाढलं असतं
आणि कं डो म ऐवजी सायकल च ट्यूब लावावी लागली असती 🤣🤣🤣🤣

विनोद 11- एकदा बंड्या कॉ’ल गर्ल बरोबर रो’मान्स करत असतो…
कॉल गर्ल बंड्याच्या अंगावर बसलेली असते….
बंड्या- काय गं रोज किती पैसे कमवते?
कॉल गर्ल- ५०० ते १०० रुपये…बंड्या- खोटारडे खर सांग…
कॉल गर्ल- अरे मेल्या रोजी रोटी वर बसली आहे खोटं थोडी बोलेल… बंड्या शांत

विनोद १२- सुहा_गरात्रीच्या दिवशी बंड्या बायको बरोबर से_ क्स करतो…
सर्व झाल्यावर बंड्या भांडण करतो…..बंड्या- मला वाटलं नव्हतं तू एवढी चालू निघशिल…
बायको- अहो पण काय झालं? मी काय केले… ते तरी सांग…???
बंड्या- अगं मेले…. तू ५० रु लीटर दूध पाजून माझ्या कडून ५०० रु किलो असलेले तूप घेऊन घेतले….
बायको बेशुद्ध….ज्या समजला त्यांनीच हसा…

विनोद 13- एकदा बायको नवऱ्याला संतापात येऊन सांगते…
बायको- अहो तुमचा भाऊ ज्या मुलीशी लग्न करतोय…
तिला खूप लोकांनी झ वले आहे…
नवरा हसायला लागतो…बायको- अहो हसू नका भाऊजींना जाऊन अडवा आणि सांगा लग्न नको करू….
नवरा- अगं वेडे मी कश्याला त्याला सांगू त्याने माझ्या लग्नाच्या वेळेस मला अडवले होते का?
बायको ने नवऱ्याला कुत्र्या सारखा मारला….😂😂😂😂

Joke 14 – बाई दवाखान्यात जाते आणि सांगते…. बाई- डॉक्टर खूप थकवा आला आहे ?
डॉक्टर- से ‘क्स किती वेळेस करते ? बाई- दररोज २-३ वेळा ?
डॉक्टर- मग रविवारी आराम कर ? बाई- अहो पण… रविवारीच माझा नवरा घरी असतो
त्याला कस नाही म्हणू…

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – एक रहस्य बॉक्स पाहिला ज्याला नाही कव्हर किंवा लॉक केलेला नाही..खाली किंवा कोपरा बंद केलेला नाही, त्यामध्ये चांदी आणि सोने आहे.????