मुलगा प्रेयसीच्या बापाकडे जातो….

राम राम मंडळी,

कसे आहात मजेत ना… आज आम्ही पुन्हा तुमच्यासाठी काही नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय जे वाचल्यानंतर तुम्ही खूप हसणार आहेत… हसणे हे आरोग्यासाठी खूपच चांगले असते म्हणून नेहमी हसत राहा आणि दुसऱ्यांना देखील हसवत रहा.. हसण्याचं एकमेव माध्यम म्हणजे विनोद … विनोद कसा हि असो आपल्याला थोडं तरी हसू येतच…

विनोद १- एका बाईने डॉ#क्टरला विचारलं जेव्हा माझा नवरा बँ#केमधून घरी येतो तेव्हा मी त्यांना बूट आणि कपडे बाहेर काढायला सांगते
मग डे#टॉल ने पूर्ण शरीर स्वछ करते, मग त्यांना गरम पाण्याने अंघो#ळ घालत…..
मग गुळ#ण्या करण्याकरिता त्यांना गरम पाणी करून देते नंतर लिं#बू पाणी पण प्यायला देते….
मग सॅने#टाईझर ने हाथ माय स्वच्छ करते.. ये एवढं सर्व पुरेसे आहे ???? कॉ रो न पासून बचावासाठी…..
डॉक्टर: तुम्हाला हे जर कमी वाटत असेल तर तुम्ही त्यांना कुकरमध्ये घालून तीन-चार शिट्ट्या घेऊ शकता….😝😜😝😜

विनोद २- बन्या आणि मन्या गप्प्पा मारत असतात…. बन्या मन्याला बोलतो….
बन्या- अरे माझी बायको फार रागीट आहे रे… छोट्या छोट्या गोष्टींवर ती लगेच चिडत असते….
मन्या- अरे बाबा माझी बायको पण खूप रागीट होती रे पण आता ती पूर्ण पने शांत झाली आहे….
बन्या- कशी काय?? नक्की काय केले रे तू?? मला पण सांग ना यार….
मन्या- काही नाही रे… मी एकदा म्हटलं म्हातारपण आली कि बायका अशी चिडचिड करतातच
तेव्हा पासून ती रागवायचं विसरूनच गेली…..!!!!!😝😜😝😜😝😜

विनोद ३- सध्याची परिस्थिती पाहता आपले जीवन सध्या अश्म#युगीन लोकांसारखे झाले आहे….
शाली नाही आहे, ऑफिस नाही आहे, काम धंदे नाही आहे…. नुसतं खायचं आणि झोपायचं
आणि आपल्याला आपल्या गुहेत राहायचं… आणि हो शि#कार करायला गेल्यासारखे किराणा
आणायला जायचे…..!!!! टेन्श#न नका घेऊ हे हि दिवस जातील… घरी रहा सुर#क्षित रहा…..😝😜😝😜

विनोद ४- एक गा#य छा#प तज्ञ…. एका माणसाने १ मार्च ५० हजार रुपयाची F D केली…..
आज तिची किंमत ५०३०० रुपये आहे…. जर ह्याच जागी त्या माणसाने ५० हजारची
गा य छा प घेतली असती तर आज त्याला त्या गा य छापची किंमत २ लाख ५० हजार असती….😝😜😝😜

विनोद ५- हा जो क ज्याला समजला तो खरा हुशार बाकीचे पो गो बघा….
एकदा आपला शहरकडचा पिंट्या गावाकडची मुलीशी लग्न करतो आणि ह#निमूनवरून आल्यावर तो आपल्या मित्राला सांगत असतो
पिंट्या- काय सांगु भावा मी खरच खूप लकी आहे रे… मला खूप चांगली आणि साधी बायको मिळाली आहे….
मित्र – अरे वाह… का काय केले वहिनीने असं….. बबलु – अरे बरं झालं गावाकडची मुलगी केली……..
या शहरातल्या पोरी नुसत्या गेलेल्या असतात. पण हिला ह#निमूनबद्दल काहीच माहित नव्हता रे….
मी तिला बोललो क पडे का ढून बे ड वर आडवी झो प… तर येडी ने उशी डोक्याखाली घ्यायच्या ऐवजी कमरे खाली घेतली..!!!! किती साधी भोळी आहे रे….😝😜😝😜

विनोद ६- एकदा नवरा आणि बायको घरात गपा गप करायला येतात… पण त्यांचा लहान मुलगा घरातच असतो…..
नवरा : बाळा हे घे 5 रूपये जा खारमुरे आणून खात बस हा….. मुलगा : खारमुरे आणून गुप चूप बे ड खाली लपतो…..
नवरा (बायकोला ) : मी करायला सुरूवात केली , कि तू रेल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली म्हणायचं आणि थम्बलो कि रे ल्वे थांबली – रे ल्वे थांबली म्हणायचं….
बायको : हो असाच करेल मी…. नवरा करायला सुरुवात करतो…….. बायको : रे ल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली . . . . .
नवऱ्याच थांबतो…… बायको : रे ल्वे थाम्बली – रे ल्वे थाम्बली – रे ल्वे थाम्बली . . . . . तेवढ्यात बेडखालून मुलगा ओरडतो.
मुलगा : खारमुरे घ्या , खारमुरे… हसा पोट धरून…😝😜😝😜

विनोद ७- काय माहीत ती लहानपणातली म स्ती कुठे गेली….. जेव्हा मै डम बोर्ड वर लिहून विचारायंची,
सगळ दिसतंय ना…??? आणि आम्ही प्रे माने बोलायचो…. मैडम खालचं नाही दिसत आहे…..
शाळेत मै डम बोलायची…. माझ्या पीरि यडच्या आदि आणि पीरि यडच्या नंतर जेवढी मज्जा करायची आहे….करून घ्या….
पण मी माझ्या पीरि यडला तुम्हाला काहीचं करू देणार नाही……
आईला त्या वाक्याचा अर्थ आता समजलं आम्हाला…😝😜😝😜

विनोद ८- स ल मान खान पुण्यात जातो आणि पुणेकरांच्या खवचट पणाची नीट शी कल्प ना नसल्याने
आपण पाहिलेल्या जगातील अनेक ठिकाणांबद्दल सांगू लागतो…
स ल मान : जगात अशी कोणतीही जागा नाही जिथे मी गेलो नाहीये…
जोशी काका : सा स री गेलायस का कधी? आला मोठा सांगणारा…😝😜

विनोद ९- एका चा व ट मुलीचं लग्न होते… लग्ना चा प हिल्या रा ञीनंतर नवरा चा व ट बायकोला विचारतो
नवरा- जा नू राञी कसं वाटलं? बा यको (ला जते) – अहो काही विशेष नाही
लग्ना च्या आधी वाटायचं तसच वाटलं… नवरा जागेवर बे शु द्ध 😝😜😝😜

विनोद १० – एक मुलगा घरात एकटाच असतो… तेव्हा बाजूवाली भाभी कपडे बदलत असते
मुलगा गुपचूप पाहत असतो अचानक आई येते…
आई- नालायक काय बघतोय….
मुलगा- ( घाबरून जोरात रडतो)आई काल पप्पा पण बघत होते या आधी त्यांना रागव ना… !!!
पप्पा ५ दिवसापासून घरी आले नाही 😝😜😝😜

विनोद ११- दोन चा वट मैत्रिणी चा वट गप्पा मारत असतात
रिंकू- मला पाऊस आणि बॉयफ्रेंडची खूप भीती वाटते… !!
चिंकी- का ग काय झालं? रिंकू पटकन लाजते..
रिंकू- अगं दोघे कधी पण येतात आणि भि’ झ वू न जातात…

विनोद 12- लग्नाच्या आधी पिंकी होणाऱ्या नवऱ्याला बाबू म्हणून हाक मा रायची…
पिंकीच्या सुहा गरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी आई फोन करते
आई- काय ग पिंकी… कसा आहे तुझा बाबू… पिंकी जोर-जोरात हसते…
आई- काय झालं ग.. पिंकी- अगं आई बाबू खूप मोठा आणि जाड आहे…
आई- मे ले मी तुझ्या नवऱ्या विषयी विचारतेय रोज त्याला बाबू म्हणायची ना…

विनोद 13- एकदा रात्री चा वट जीजू सालीला प्रश्न विचारतो…
जीजू- अशी कोणती वस्तू आहे जी जाड आणि मजबूत असते…. बायका तोंडात घेतात…
जिच्या आजूबाजूला केस असतात तिच्या वर नरम कव्हर असत… साली पटकन लाजते…
साली- अहो जीजू…ती वस्तू तुमचा बाबुराव आहे…जीजू- अगं वेडी कधी तरी चांगला विचार कर ती वस्तू मक्याचं कणीस आहे…

विनोद 14- शाळेत हेडमास्तर बंड्याला ऑफिस मध्ये बोलवता… हेडमास्तर – बंड्या…!! तुझी तक्रार आली आहे…
तु वर्गात पोरांना घाण शिव्या देतोस… बंड्या डोक्याला हाथ मारतो… बंड्या – “ल $व डा माझा … मी कोणत्या भें$न चोद$ला शिवी नाही दिली ??….. 😠
तो माझ्या समोर आला तर झ $वुनच टाकतो त्याला…..सर तुम्हाला जरुर कोणी तरी चु$ त्या बनवला आहे…आणि तुम्ही त्या ल$व$ड्याच्या सांगण्यावरून आलेत लगेच लं$$ ड हालवीत..!!!” हेडमास्तर- अरे बंड्या…असुदे चुकून ऐकू आलं असेल 😷😷😷😷😷😷

विनोद 15- एकदा बंड्या थकून ऑफिस वरून घरी आला…
बंड्या- जानू, आज लवकर चड्डी काढ झ वून पूर्ण थकवा काढतो…
चा वट बायको हसायला लागली… बायको- अहो आज मी चड्डीच घातली नाहीय…
बंड्या बेक्कार संताप येतो… बंड्या- अगं मग उद्या आठवणीने चड्डी घाल, मग उद्या तुला नक्की झ व णार 😆😆😂🤣🤣😂

विनोद 16 – एकदा गण्या सोसायटीत च ड्ड्या विकत असतो
गण्या- च ड्डी घ्या, च ड्डी घ्या रंगबेरंगी च ड्डी घ्या…
बाई- अरे मे ल्या असं विकतो… लाज नाही वाटत?
गण्या- ठीक आहे मग ढुंग णाचं कव्हर घ्या, ढुंग णाचं कव्हर घ्या

विनोद 17- एकदा मुलगा प्रेयसीच्या बापाकडे जातो….
मुलगा- मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचं आहे….
बाप- तुझ्या पगारात तिच्यासाठी कं डोम पण नाही येणार…
मुलगा जोर जोरात हसायला लागतो… बाप- काय झालं रे…
मुलगा- अहो सासरे… मी बाहेर गाळतो तुम्ही टेन्शन नका घेऊ…. बाप बेशुद्ध

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – आठ तोंड, जीभ नाही तरी सुंदर गाणे गायी ????