सुहा’गरात्री बायको दुधाचा ग्लास घेऊन येते…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

Joke No. 1- पुण्यावर इतके जो क्स पाठवतात लोक पण इतका भ या नक जो क वाचला नव्हता…. स्थळ : अर्था तच पु णे
एक (अर्था तच पु णेरी) माणूस बरेच दिवस त ब्येत खरा ब असूनही “कधी ना कधी” आपो आप बरा होईनच,
उगाच डॉक्ट रकडे जाऊन पैसे खर्च व्हायला नकोत” अशा विचाराने घरीच थांबला…!!
शेवटी असह्य झाले तेंव्हा त्याला बळेच डॉ क्टर कडे जावेच लागले….!!
तेंव्हा डॉ क्टर (अर्थातच पुण्या चेच) स्पष्टपणे म्हणाले, “तुम्ही फा र उशीर केलात, आता फक्त 12 तासाचे पा हुणे आहात…..!!
कदाचित उद्या सूर्योदय पण पाहू शकणार नाहीत…!!!” त्याने घरी येऊन मोठ्या दुःखाने ही बातमी आपल्या पत्नीस सांगितली आणि ठरविले की शेवटची रात्र पत्नीसोबत प्रेमाने घालवावी….!!!

दोघांनी बराच वेळ गप्पा मार ल्या, भूतका ळातील बऱ्याच गोष्टींना उजाळा दिला………!! बायको जांभया देतेय, डोळे मिटतेय असे बघून त्याने विचारले,
“हे काय? आपली ही शेवटची रात्र आणि तुला झोप कशी येतेय??” पत्नी (अर्थातच तीही पुण्याचीच): काय करु..??? तुमचं बरं आहे हो, तुम्हाला काही उद्या सकाळी उठायचे नाहीये !
Be Prac tical पण मला तर सकाळी लवकर उठावेच लागणार ना पुढच्या तया रीसाठी.!!!

Joke No. 2- एकदा प्रेय सी आणि प्रिय कर फोन वर खूप वेळ गप्पा मारत असतात… थोड्या वेळाने प्रेय सी बोलते….
प्रे यसी: चल शोना, आजच्या दिवस खूप झाले… उद्या बोलू.. आई खूप जोरात ओरडतेय आता…!! ठेव फोन…
प्रि यकर: अग त्यात काय जाणू… पप्पांना सांगना, थोडं हळू करा…!!!!
प्रेय सी: काय???? प्रि यकर: कुठे काय!!! चल बाय उद्या बोलू…!!! वि नोद ज्याला समजला त्यांनीच हसा…

Joke No. 3- एक माणुस जन्मल्या पासुन जंगलात राहत होता…. शहरी जीवन त्याने कधी बघितले नव्हते एके दिवशी त्याला आरसा सापडला
त्याने त्यात बघितले आणि स्वत:चं बिंब बघुन विचार केला हा माझा बाप दिसतो..तो रोज आरसा बघायचा आणि ठेवून द्यायचा…
त्याच्या बायकोला वाटले हा काय रोज बघतो त्या काचेत… न वरा घरात नसतांना तिने आरशात बघितले आणि म्हणाली
“या बाई च्या ना दी लागला का माझा नवरा” तिने तो आरसा तिच्या सासूला दाखवला…सा सूने आरशात बघुन सांगितले
“काळजी करू नकोस म्हा तारी आहे , लवकर म रे ल “

Joke No. 4- पतीने नवीन कार विकत घेतली आणि पत्नीला आश्चर्य चकित करू केला…
पती घरी पोहोचताच त्याने आपल्या पत्नीला मोठ्याने आवाज दिला आणि तो म्हणाला…
प्रिये, बघ आज तुझे इतक्या व र्षांचे स्वप्न पूर्ण झाले…..
बायको लगेच धावतच स्वयं पाक घरातून बाहेर आली आणि जोरात ओरडली – अरे बापरे ! अरे बापरे….
सासू बाईं ना काय झाले,स काळी तर चांगल्या होत्या !!! विनो द ज्याला समजला त्यांनीच हसा…!!!

Joke No. 5- एकदा दोन जिवलग मैत्रिणी गप्प्पा मारत असतात…. अचानक एका मैत्रिणीचा नवरा तिला म्हणतो…
नवरा: अगं माझ्या कडून पॅरा सी टॅमॉ लच्या (ता पाची) गो ळी खालली गेली .. काय करू??
तुझी मैत्रीण डॉ क्टर आहे ना तिला विचार ना????
पहिली मैत्रीण: फोन वर, अगं माझ्या नवऱ्याने चुकून पॅरा सी टॅमॉ लच्या (ता पाची) गो ळी खालली … काय करू?
दुसरी मैत्रीण : त्यात काय दे त्याला आता डोक्याला ताप.. उगाच गो ळी कशाला वा या घालवायची..

Joke No. 6- एकदा एका रिकामं टेकड्या मुलाला मुली वाले बघायला येणार असतात… तेव्हा तत्याचे वडील त्याला सांगतात….
वडील – हे बघ बेटा… जेव्हा मुलीकडचे तुला बघायला येतील, तेव्हा तू त्यांच्यासमोर मोठं मोठं फे क..
मुलगा – हो ठीक आहे बाबा… मी तसच करेल…. जसे मुलीकडचे आले मुलगा फे का यला लागला..
मुलगा – बाबा चावी द्या, रे ल्वे घरात लावायची आहे…..
बाप अजून I C U मध्ये आहे, मुलीं कडच्यावर सुदधा उप चार चालू आहेत..

Joke No. 7- शेजारच्या वहिनीने फ्रें ड रि क्वेस्ट एक्सेप्ट करताच त्याच्या मनात लाडू फुटायला लागले. रोजच्या रोज गप्पा गोष्टी व्हायला लागल्या, काय जेवण केलं ? कोणते कपडे छान दिसतात ? तुम्ही किती छान दिसता…वगैरे वगैरे.. आता वहिनीला भेटायची तळमळ वाढू लागली. योगायोगाने एका सार्व जनिक कार्य क्रमात त्यांची भेटही झाली. सगळा धीर एकटवून तो वहिनी जवळ जाऊन
म्हणाला, ‘वाहिनी फे स बु कवर तुमचा मोठा रुतबा आहे तुमच्या पो स्ट आणि कॉ मेंट्स यांना शे कडो ला इक्स मिळतात’.
त्यावर एक मोठा उ सासा टाकून वहिनी म्हणाली, ‘कसला रुतबा अन् कसलं काय ? अजिबात वेळ मिळत नाही. माझा आयडी तर तुमचे भाऊच वापरतात’. छन से जो टूटा एक स पना जग सुना सुना लागे..

Joke No. 8- शहरातील माणूस भाजी घेत असतो..
शहरातील माणूस : काय रे! हल्ली तुझ्या भाज्यांना चवच नसते रे…
भाजीवाला : अहो काय करू साहेब,
हा ग णदारी मु क्त गाव झालं तेव्हापासून चवच गेली भाज्यांची…

Joke No. 9- म धु चंद्रा च्या पहिल्याच धुंद रात्री प्र ण य रंगात येतो… दोघेही फुला च्या पाक ळ्या काढाव्यात तशी एकमेकांची व स्त्र काढतात..
दोन तप्त न ग्नां ग एखाद्या झाडा-वेली प्रमाणे एकामेकांस बिल गतात.. अजूनच रं गात येतात…पर मो च्च सु खासाठी आ तुर होतात..
तो हळुच प रदेशी कं #न्डो# म चे सुंदर पा कीट काढतो.. इतक्यात ती त्याचा हात धरते , अडवते…म्हणते,”
जानू ,नको ते कं #डो #म, मला ना त्याची ए ल र्जी आहे! आणि भ याण शां तता पसरते…

Joke No. 10- एकदा नवरा बायको फोनवर गप्पा मारत असतात
अचानक बायकोच्या मागून आवाज येतो ” बाई कपडे काढा मी आलो ”
नवरा (संतापात) – कोण आहे ग?
बायको- अहो लौंड्रीवाला होता हो….

Joke No. 11- एकदा बंड्याच्या अंगावर विजेची तार पडते…
बंड्या तडपून-तडपून मरणार असतो…
अचानक एक माणूस बंड्याला बोलतो…
माणूस- अरे बंड्या 2 दिवसापासून इथे वीज नाहीय…
बंड्या उठून हसायला लागतो….बंड्या- च्यायला बर झालं तुम्ही लवकर सांगितले नाही तर मेलो असतो ना 😂😂😂😂😂

विनोद 12- एकदा बंड्या थकून ऑफिस वरून घरी आला…
बंड्या- जानू, आज लवकर चड्डी काढ झ वून पूर्ण थकवा काढतो…
चा वट बायको हसायला लागली… बायको- अहो आज मी चड्डीच घातली नाहीय…
बंड्या बेक्कार संताप येतो… बंड्या- अगं मग उद्या आठवणीने चड्डी घाल, मग उद्या तुला नक्की झ व णार 😆😆😂🤣🤣😂

विनोद 13- बायको बाथरूम मध्ये ना # गडी अंघोळ करत असते…
अचानक नवरा बायकोला आवाज देतो…..
नवरा- अगं जानू उठला आहे…लवकर ये ना…
बायको कपडे न घालता लगेच येते… नवऱ्याला पाहुणे हसून बोलते
बायको- अहो द्या त्याला दूध पाजून परत झोपून देते…
अश्या प्रकारे बायको ने लहान बाळाला दूध पाजून झोपवलेले…

विनोद 14- एकदा नवरा दा’रू पियून घरी येतो आणि बायकोची कि’स घेतो
नवरा- उद्या माझ्या सोबत दाढी करायला ये?
तुझी खूप दा’ढी वाढलीय?
बायको- मे’ ल्या आधी तू वर ये….
ज्याला समजला त्यांनीच हसा…

विनोद 15- सुहा’गरात्रीच्या दिवशी बायको दुधाचा ग्लास घेऊन येते..
नवरा बायकोला जवळ घेतो… नवरा बायकोला पूर्ण दूध पाजतो…
बायको- अहो तुम्ही नाही पिणार दूध? नवरा ओठांवर जीभ फिरवतो…
नवरा- अगं जानू… नक्की पिणार मी आताच तर टाकीत दूध टाकले आहे
रात्र भर दूध प्यायचं आहे….

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – ऊन बघता मी येतो, सावली पाहता मी लाजतो, वाऱ्याचे स्पर्श होताच मी नाहीसा होतो. सांगा मी कोण???