बा’ई अंघोळ करत होती…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!

Joke 1- बेक्कार हस’णार आहात पूर्ण वाचा…. बॉसच्या डायरीतील पे’ज…… आज माझा वाढदिवस होता पण………… बायकोने किंवा मुलांनी कोणीही मला विश केलं नाही.
मी आफिसला गेलो, तिथंही मला कोणी विश केलं नाही. 😔 सायंकाळी आफिसमधून बाहेर पडताना माझ्या सेक्रे’टरीने 👩मला वि’श केलं…..
आणि मला म्हणाली “सर, माझ्या बरोबर चला” अन् ती मला तिच्या फ्लँ’ट वर घेऊन गेली….. मला सोफ्यावर बसवून ती ला’डात म्हणाली, “आज मी तुम्हाला खु’श करणार आहे…..तुम्ही बसा मी फ्रे’श होऊन येते.” थोड्या वेळानंतर ती परत आली तेव्हा तिच्या हातात मो’ठा केक होता आणि सोबत माझी बाय’को मुलं व सर्व आ’फिस स्टा’फ होता……अन् मी खु’ळ्या भो’का’चा , सोफ्यावर ना’ग’डा………. कं’डो’म लावून वाट पहात बसलो होतो!!! 😝😝

Joke 2- सा’सू सू’ने’चे भां’डण* सासू:: *चागले नऊ महिने पो’टात वजन*
*सो’सले आहे मी माझ्या लेकराला* सू’न:: *किती कीलोचा होता तेव्हा तो ?*
सा’सू :: *चागला 3 किलोचा होता.* सू’न :: *आत्ता 80 किलोचा झालाय, रोज*
*सो’सते मी आणि हुं का चु नाही* *करत* 😂😂😂 ज्याला समजला त्यांनी ह’सा

Joke 3-बस मध्ये खचाखच गर्दी असते…
एका बा ईला एक माणूस खेटून मागे उभा असतो
बऱ्याच वेळाने न रहावून बा ई मागे वळून म्हणते
“इथे दोघांनाही उभं राहण्याऐवढी जागा नाहीये, तुम्ही तिसऱ्याला कुठं उभं करताय” 😅😝😜😂

Joke 4-लोणा’वळा बस डेपोत एक माणूस कंड’क्टरला विचारतो
“इची गेली का हो?” कंड’क्टर : इची..???
माणूस : अहो इचल’करंजी चिप’ळूण हो…
कंड’क्टर: नशीब माझं… पु’णे चिप’ळूण नाही विचारलीस सा’ल्या… 😜😜😜

Joke 5-चंप्या को’र्टात डि’र्व्होस (का’डीमो’ड) घ्यायला जातो….
ज’ज्ज : बोला काय प्रॉ’ब्लेम आहे तुमचा ???
चंप्या : ज’ज”सा’हेब मी माझ्या बायकोसोबत खु’श नाहीये !!!
(तेवढ्यात चिंगी ओर’डुन उठते) चिंगी : ना’ला’यका, सारी ग’ल्ली खु’श आहे…
फक्त तुझे एकट्याचेच न’ख’रे चाललेत….. (ज’ज्ज को’मात) 😂😂😂😂

Joke 6-एकदा क्लासमध्ये जाड्या मॅ’डम येतात आणि मुलांना सांगतात…
क्लासमध्ये मँडम म्हटली.. *My Teacher” वर निबंध लिहून दाखवा ?
सर्व मुले मनापासून निबंध लिहायला लागले मध्ये आपला चा’वट मं’ग्या उभा राहिला आणि मॅडम ला विचारतो….
मंग्या : मँ’डम.. “मोठी गां’ड” ला इंग्रजीत काय म्हणतात..😂😂😂😂

Joke 7-एकदा एका चाळीमध्ये रा’त्री अंधारात एका बा ईला कोणी तरी कि’स करतो…
नवरा : काय गं तुझा कोणा वरती सं’शय आहे का?
बा ई : कोणीतरी बाहेरचा माणूस होता……
नवरा : तुला कस माहीत….
बा ई : कारण आपल्या चा’ळीमध्ये सर्वांची टे’स्ट मला माहित आहे… 😅😝😜😂

Joke 8- बॉय’फ्रेंड (गर्लफ्रेंड’ला): चल ना जा’न म’स्त पावसाळा सुरु झालाय..माथे’रानला जाऊ २-३ दिवस..
मस्त पाव’सात भिजु इकडे तिकडे उड्या मा’रु, गाणं बोलु..
गर्लफ्रेंड : जा रे सा’ल्या ..मागच्या वेळेस पण तु असंच काहीतरी म्हणाला होतास..
चांगले बँग भरून कपडे आणले होते मी फिरायला.. २ दिवस मला च’ड्डी पण घालु दिली नव्हतीस तु कु’त्रा..😂😂😂

Joke 9- एकदा चंदया आणि बंड्या सोबत हा’गा’यला बसलेले असतात…..
चंदया बंड्याला विचारतो….. चंदया :- सं’डा’स’ला बसल्यावर अगोदर ल’घ’विच का येते रे ?
बंड्या :- कारण पाद’ल्यावर माती उडू नये म्हणून 😷😷😷

Joke 10- एकदा बायको नवऱ्याला प्रेमात सांगते
बायको- अहो दाबा ना? नवऱ्याने लगेच दाबले
बायको- अहो जरा जोरात दाबा आणि 😂ब्रा काढून दाबा…..नवऱ्याने लगेच दाबले
बायको- अहो आता पॅंट काढून दाबा….. नवऱ्याने लगेच दाबले
तेव्हा जाऊन ती सुटकेस बंद झाली… 😂😂😂😂😂😂

विनोद 11- नवरा बायको मध्ये तुफान भां डण होते…
बायको- मी चालली घर सोडून..!!
नवरा- लवकर निघ नाही तर गां#ड मारेल…
बायको जोरात हसते… बायको- मे ल्या पुढून तर नीट मारता येत नाही
आणि म्हणे गां#ड मारेल…. 😂😂😂😂😂

विनोद 12- एकदा नवरा बायको रात्री से_ क्स करत होते…
नवऱ्याला दम्याचा आजार असतो….
अचानक नवरा करताना बायकोला बोलतो…
नवरा- अगं मी थकलो आहे… आता जोर नाही लागत…
बायको हसायला लागली…बायको- अहो तुम्ही…. फक्त बाबुराव मध्ये टाका आणि जोर-जोरात खोकला….

विनोद 13- नवरा सकाळी सकाळी बायकोला घाई घाईत बोलतो….
नवरा- अगं चड्डी काढ पटकन… बायको- अहो काही पण काय? पोर जागे आहेत…
नवरा बायकोच्या कानात वाजवतो…. बायको- काय झालं हो?
नवरा :- अग, फुकने मला ऑफिसला जायला उशीर होतोय कपाटात ठेवलेली माझी चड्डी कधी असं बोलतोय….चा वट कुठली..🙈🙈

विनोद 14- एकदा रात्री बंड्याच्या शेजारची बाई जोर-जोरात ओरडत होती…
बंड्या संतापात शेजारी जातो… बंड्या- अहो जरा हळू करा ना…
तुमच्या झवायचा आवाज घरात येतोय…. बाई संतापात बंड्याच्या कानात मारते…
बाई- अरे मेल्या माझा हात जळाला आहे नवरा जखमेवर मलम लावतोय म्हणून मी ओरडतेय 😂😂😂😂😂

विनोद 15- एकदा ७० वर्षाच्या म्हाताऱ्याचं गोट्यांच ऑपरेशन असत…..
म्हातारा- डॉक्टर, ५० हजार जास्त घ्या…पण नर्स सुंदर आणि से_क्सी ठेवा…
डॉक्टर हसायला लागला….डॉक्टर- अहो आधीच तुमच्या गोट्या खराब झाल्यात… तुमचा बाबुराव उठेल का ?
म्हातारा- अरे मेल्या… मला दोन मुलं आहेत… नर्स सुंदर आणि सेक्सी असेल तर ते नालायक तिला बघायला तरी दवाखान्यात येतील…

विनोद 16- एक बा’ई बाथरूम मध्ये अंघोळ करत होती…
अचानक दाराची घंटी वाजते… आंधळा माणूस पेढे घेऊन येतो…
आंधळा माणूस आहे म्हणून बा’ई बिना कपड्यांची बाहेर येते…
माणूस- बा’ई पेढे घ्या… बा’ई- कशामुळे हो..???
माणूस- अहो बा’ई माझ्या डोळ्यांचे ऑपेरेशन झालं आणि मला परत दिसायला लागले…त्या खुशी मुळे 😂😂😂😂

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – असं काय असत, जे मे मध्ये असत, पण नोव्हेंबर मध्ये नसत… आगीत असत पण पाण्यात नसत…?????