म्हा’तारा बा’ई कडे गेला…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

Joke No. 1- पुण्यावर इतके जो क्स पाठवतात लोक पण इतका भ या नक जो क वाचला नव्हता…. स्थळ : अर्था तच पु णे
एक (अर्था तच पु णेरी) माणूस बरेच दिवस त ब्येत खरा ब असूनही “कधी ना कधी” आपो आप बरा होईनच,
उगाच डॉक्ट रकडे जाऊन पैसे खर्च व्हायला नकोत” अशा विचाराने घरीच थांबला…!!

शेवटी असह्य झाले तेंव्हा त्याला बळेच डॉ क्टर कडे जावेच लागले….!!
तेंव्हा डॉ क्टर (अर्थातच पुण्या चेच) स्पष्टपणे म्हणाले, “तुम्ही फा र उशीर केलात, आता फक्त 12 तासाचे पा हुणे आहात…..!!
कदाचित उद्या सूर्योदय पण पाहू शकणार नाहीत…!!!” त्याने घरी येऊन मोठ्या दुःखाने ही बातमी आपल्या पत्नीस सांगितली आणि ठरविले की शेवटची रात्र पत्नीसोबत प्रेमाने घालवावी….!!!

दोघांनी बराच वेळ गप्पा मार ल्या, भूतका ळातील बऱ्याच गोष्टींना उजाळा दिला………!! बायको जांभया देतेय, डोळे मिटतेय असे बघून त्याने विचारले,
“हे काय? आपली ही शेवटची रात्र आणि तुला झोप कशी येतेय??” पत्नी (अर्थातच तीही पुण्याचीच): काय करु..??? तुमचं बरं आहे हो, तुम्हाला काही उद्या सकाळी उठायचे नाहीये !
Be Prac tical पण मला तर सकाळी लवकर उठावेच लागणार ना पुढच्या तया रीसाठी.!!!

Joke No. 2- एकदा प्रेय सी आणि प्रिय कर फोन वर खूप वेळ गप्पा मारत असतात… थोड्या वेळाने प्रेय सी बोलते….
प्रे यसी: चल शोना, आजच्या दिवस खूप झाले… उद्या बोलू.. आई खूप जोरात ओरडतेय आता…!! ठेव फोन…
प्रि यकर: अग त्यात काय जाणू… पप्पांना सांगना, थोडं हळू करा…!!!!
प्रेय सी: काय???? प्रि यकर: कुठे काय!!! चल बाय उद्या बोलू…!!! वि नोद ज्याला समजला त्यांनीच हसा…

Joke No. 3- एक माणुस जन्मल्या पासुन जंगलात राहत होता…. शहरी जीवन त्याने कधी बघितले नव्हते एके दिवशी त्याला आरसा सापडला
त्याने त्यात बघितले आणि स्वत:चं बिंब बघुन विचार केला हा माझा बाप दिसतो..तो रोज आरसा बघायचा आणि ठेवून द्यायचा…
त्याच्या बायकोला वाटले हा काय रोज बघतो त्या काचेत… न वरा घरात नसतांना तिने आरशात बघितले आणि म्हणाली
“या बाई च्या ना दी लागला का माझा नवरा” तिने तो आरसा तिच्या सासूला दाखवला…सा सूने आरशात बघुन सांगितले
“काळजी करू नकोस म्हा तारी आहे , लवकर म रे ल “

Joke No. 4- पतीने नवीन कार विकत घेतली आणि पत्नीला आश्चर्य चकित करू केला…
पती घरी पोहोचताच त्याने आपल्या पत्नीला मोठ्याने आवाज दिला आणि तो म्हणाला…
प्रिये, बघ आज तुझे इतक्या व र्षांचे स्वप्न पूर्ण झाले…..
बायको लगेच धावतच स्वयं पाक घरातून बाहेर आली आणि जोरात ओरडली – अरे बापरे ! अरे बापरे….
सासू बाईं ना काय झाले,स काळी तर चांगल्या होत्या !!! विनो द ज्याला समजला त्यांनीच हसा…!!!

Joke No. 5- एकदा दोन जिवलग मैत्रिणी गप्प्पा मारत असतात…. अचानक एका मैत्रिणीचा नवरा तिला म्हणतो…
नवरा: अगं माझ्या कडून पॅरा सी टॅमॉ लच्या (ता पाची) गो ळी खालली गेली .. काय करू??
तुझी मैत्रीण डॉ क्टर आहे ना तिला विचार ना????
पहिली मैत्रीण: फोन वर, अगं माझ्या नवऱ्याने चुकून पॅरा सी टॅमॉ लच्या (ता पाची) गो ळी खालली … काय करू?
दुसरी मैत्रीण : त्यात काय दे त्याला आता डोक्याला ताप.. उगाच गो ळी कशाला वा या घालवायची..

Joke No. 6- एकदा एका रिकामं टेकड्या मुलाला मुली वाले बघायला येणार असतात… तेव्हा तत्याचे वडील त्याला सांगतात….
वडील – हे बघ बेटा… जेव्हा मुलीकडचे तुला बघायला येतील, तेव्हा तू त्यांच्यासमोर मोठं मोठं फे क..
मुलगा – हो ठीक आहे बाबा… मी तसच करेल…. जसे मुलीकडचे आले मुलगा फे का यला लागला..
मुलगा – बाबा चावी द्या, रे ल्वे घरात लावायची आहे…..
बाप अजून I C U मध्ये आहे, मुलीं कडच्यावर सुदधा उप चार चालू आहेत..

Joke No. 7- शेजारच्या वहिनीने फ्रें ड रि क्वेस्ट एक्सेप्ट करताच त्याच्या मनात लाडू फुटायला लागले. रोजच्या रोज गप्पा गोष्टी व्हायला लागल्या, काय जेवण केलं ? कोणते कपडे छान दिसतात ?
तुम्ही किती छान दिसता…वगैरे वगैरे.. आता वहिनीला भेटायची तळमळ वाढू लागली. योगायोगाने एका सार्व जनिक कार्य क्रमात त्यांची भेटही झाली. सगळा धीर एकटवून तो वहिनी जवळ जाऊन
म्हणाला, ‘वाहिनी फे स बु कवर तुमचा मोठा रुतबा आहे तुमच्या पो स्ट आणि कॉ मेंट्स यांना शे कडो ला इक्स मिळतात’.
त्यावर एक मोठा उ सासा टाकून वहिनी म्हणाली, ‘कसला रुतबा अन् कसलं काय ? अजिबात वेळ मिळत नाही. माझा आयडी तर तुमचे भाऊच वापरतात’. छन से जो टूटा एक स पना जग सुना सुना लागे..

Joke No. 8- शहरातील माणूस भाजी घेत असतो..
शहरातील माणूस : काय रे! हल्ली तुझ्या भाज्यांना चवच नसते रे…
भाजीवाला : अहो काय करू साहेब,
हा ग णदारी मु क्त गाव झालं तेव्हापासून चवच गेली भाज्यांची…

Joke No. 9- म धु चंद्रा च्या पहिल्याच धुंद रात्री प्र ण य रंगात येतो… दोघेही फुला च्या पाक ळ्या काढाव्यात तशी एकमेकांची व स्त्र काढतात..
दोन तप्त न ग्नां ग एखाद्या झाडा-वेली प्रमाणे एकामेकांस बिल गतात.. अजूनच रं गात येतात…पर मो च्च सु खासाठी आ तुर होतात..
तो हळुच प रदेशी कं #न्डो# म चे सुंदर पा कीट काढतो.. इतक्यात ती त्याचा हात धरते , अडवते…म्हणते,”
जानू ,नको ते कं #डो #म, मला ना त्याची ए ल र्जी आहे! आणि भ याण शां तता पसरते…

Joke No. 10- एकदा नवरा बायको फोनवर गप्पा मारत असतात
अचानक बायकोच्या मागून आवाज येतो ” बाई कपडे काढा मी आलो ”
नवरा (संतापात) – कोण आहे ग?
बायको- अहो लौंड्रीवाला होता हो….

Joke No. 11- पिंकी ने पोटाखाली चिमणीचा टैटू काढला होता…
रात्री पप्पू आणि पिंकीने मस्त घपा घप केले…
पिंकी- (थोड्या वेळाने) पप्पू चिमणी बघितली का ?
पप्पू- नाही कारण माझं सर्व लक्ष चिमणीच्या घरट्यावर होते…

विनोद 12- एक 80 वर्षांचा म्हा तारा एका चा वट बा ई कडे गेला
म्हा तारा- बा ई मला एक जवान मुलगी पाहिजे…
बा ई – अहो आजोबा ह्या म्हाताऱ्या वयात हे चांगलं नसत… जी व जाऊ शकतो…
म्हातारा- अहो बाई मला काही घेणं देणं नाही मरते तर मरू द्या तिला ….तुम्ही जावं मुलगी द्या///….
बा ई जागेवर बेशुद्ध 🤣🤣🤣🤣

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरंजनावर खूप दुर्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरीराला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आजार ग्रासतात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृताचे काम करते. डॉकटर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज हसले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनोरंजन केले पाहिजे. हसण्यासाठी आपण अनेक माध्यमांचा वापर करतो कोणी चित्रपट बघून आनंदित होतो तर कोणी हास्य मालिका बघून हसत असतो. तर कोणी विनोद वाचून पोट दुखेपर्यंत हसत असतो. म्हणून आम्ही तुमचं हसण्याचं काम जरा सोप्प करून दिले आहे कारण आम्ही नियमित तुमच्यासाठी नवनवीन मराठी विनोद घेऊन येत आहोत ते विनोद वाचून तुम्ही खूप हसणार याची आम्हाला खात्री आहे. चला तर मग सुरु करूया हास्याच्या आपल्या गाडीला-

Updated: July 5, 2024 — 7:04 PM